Αίθουσες

Απεριόριστος αριθμός αιθουσών

Απεριόριστος αριθμός τραπεζιών ανά αίθουσα

Διαχείριση πόστων ανά αίθουσα

Απεριόριστος αριθμός τραπεζιών ανά πόστο

Τραπέζια

Απεριόριστος αριθμός τραπεζιών

Εμφανής ένδειξη στην οθόνη κατειλημμένων και άδειων τραπεζιών

Εμφανής ένδειξη στην οθόνη τραπεζιών που παραμένουν κατειλημμένα αλλά έχουν ζητήσει λογαριασμό

Μεταφορά τραπεζιού

Ακύρωση τραπεζιού

Σερβιτόροι

Απεριόριστος αριθμός σερβιτόρων

Υπολογισμός ποσοστών σερβιτόρων

Διαχωρισμός ποσοστών σερβιτόρων ανάλογα με τα είδη

Δυνατότητα σταθερού σερβιτόρου ανά τραπέζι ή όχι

Προσωπικό

Τιμοκατάλογος ειδών για το προσωπικό

Πελάτες

Τιμοκατάλογος ειδών ανά πελάτη

Είδη

Διαχείριση ειδών και συστατικών αυτών

Διαχείριση πρώτων υλών

Παρακολούθηση αποθήκης πρώτων υλών αλλά και μερίδων

Δημιουργία συνταγών

Διαφορετικό χρώμα ανά κατηγορία ειδών

Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι για delivery, TakeAwayή τραπέζια

Παραγγελίες

Διαχείριση παραγγελιών

Παραγγελία σε τραπέζι με ή χωρίς ασύρματο τερματικό σερβιτόρου

Παραγγελία τηλεφωνική για Delivery

Παραγγελία Takeaway

Εκτύπωση παραγγελιών σε τμήματα (Συγκεντρωτικά ή με ροή που ορίζει ο χρήστης)

Ακύρωση παραγγελίας

Ακύρωση είδους παραγγελίας

Αποστολή παραγγελίας από ασύρματο τερματικό

Διαχείριση συμπληρωματικών παραγγελιών στο τραπέζι

Διαχείριση συστατικών / συνοδευτικών ανά είδος με ορισμό ποσότητας

Έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης με ταμειακή μηχανή (προαιρετικά)

Λογαριασμός

Δυνατότητα αυτόματης έκδοσης προσωρινής ή συγκεντρωτικής απόδειξης από ταμειακή μηχανή

Επιμερισμός λογαριασμού στο τραπέζι

Έκδοση θεωρημένου παραστατικού (Τιμολόγηση)

Βάση δεδομένων

Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί το Meridianείναι ο SQLServerτης Microsoft.

Δυνατότητα Cloud

Για την maximum ασφάλεια των δεδομένων το πρόγραμμα μπορεί αποθηκεύει τα δεδομένα στο Cloud ώστε να μην είναι προσβάσιμα από κανένα μη εξουσιοδοτημένο χρήστη. Περισσότερα για το Cloud


Επέκταση της εφαρμογής

Pin It